• پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۴۷بین المللایسناایتالیا

    سفیر جدید ایتالیا پس از یک سال به مصر بازگشت


    سفیر جدید ایتالیا وارد قاهره شد تا فعالیت خود را آغاز کند. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که ایتالیا ظرف یک سال در مصر سفیر نداشت.


    مشاهده خبر